รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ ((โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ ๑) )
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ทำงานครบ ๒ ปี ที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์

  ๒.  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป

  ๓.  ทำงานครบ ๒ ปี ที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช หรือ

  ๔.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์

  ๕. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Paper Based ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ TOEFL Computer Based หรือ TOEFL Internet Based หรือ TOEFL – ITP เทียบเท่า ๔๘๐ คะแนนขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  ๖.  มีใบรับรองตามแบบประเมินที่กำหนดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๗.  มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  480
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสอนวิชาการ หรือวิชาชีพ ในสาขาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการเบื้องต้น และกิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานและตำแหน่งที่จะบรรจุ ผลการศึกษาและองค์ประกอบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯกำหนด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๓,๑๘o บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ