รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  5 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี

       2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น

       3. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสาขาอื่น ๆ   
           ที่เกี่ยวข้อง

       4. สามารถดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้

       5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Linux operating system, Network file system, containerization, การใช้งาน admin
           interface เช่น iDRAC และ IPMI

       6. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

       7. หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๘. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด  
      อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
      หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน    หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                               MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน    หรือ

                                               MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดดตาม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกลุ่มภารกิจฯ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และสำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  2. สามารถติดต่อ และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เพื่อบำรุงรักษาและแก้ไขกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
  3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของ Linux OS แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัยโครงการ
  4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ IT solution, การทำ maintenance agreement และ preventive maintenance ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท/ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6142 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :