รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (เวรเปล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. เพศชาย
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร
  4. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
  5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต        
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. มีใจรักในงานบริการ
  9. มีความมุ่งมั่นในการบริการ
  10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน

  2. บริการรับ ส่ง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

  3. พาผู้ป่วย (ชาย) เข้าห้องน้ำ กรณีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  4. ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  5. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้รับบริการ

  6. การจัดการเรื่องใบวางแผ่นร้อน-เย็น สาขาศาลายา

  7. การจัดการพับแผ่นพับตามที่นักวิชาชีพเขียนขอผ่านทางธุรการศูนย์ฯ

  8. รับเอกสารและสิ่งของที่ส่งมาจากรถตู้

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามยุทธศาสตร์คณะ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติ      
  2. สอบสัมภาษณ์      
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • 8,690 (ไม่รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ