รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพิษวิทยา, สาขาเภสัชวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน 
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาข้อมูลด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเอง
  • ช่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะเป็นพิษเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย
  • เผยแพร่ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยาเพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนผู้สนใจด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาดีขึ้น
  • ดูแลจัดทำจุลสารวิทยา (Poison & Drug Information Bulletin) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศและสมาชิกที่สนใจทั่วไปทุก 3 เดือน
  • จัดทำโฮมเพจของศูนย์พิษวิทยา โดยรวบรวมข้อมูลทางด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยา เป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทางอินเตอร์เนต
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติ 3 วัน 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440  บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :