รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (เวชระเบียน)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ ต้อนรับ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
  7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร
  9. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  11. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่ และส่งผู้ป่วยให้นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัด
  2. บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ และส่งตัวในระบบคอมพิวเตอร์  
  3. ค้นประวัติผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยไม่ได้นัด และส่งผู้ป่วยให้นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัด
  4. ค้นแฟ้มผู้ป่วยในวัดถัดไป / เก็บแฟ้มที่ส่งคืนจากห้องรักษา
  5. รับโทรศัพท์ (ทำการนัด/ เลื่อนนัด/ ยกเลิกนัด และแจ้งข้อมูลให้ PT/OT ผู้รักษารับทราบ)
  6. แนะนำหรือให้คำปรึกษากับคนไข้เบื้องต้น
  7. ส่งเงินค่าเวชระเบียน
  8. ดำเนินการเบิกพัสดุของงานเวชระเบียน
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. รอบสอง  สอบข้อเขียน
  3. รอบสาม  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1.  เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  3. ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  7. ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  8. รถบริการรับส่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :