รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  27 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-2 (ตามเอกสารแนบ)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีและ/หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโททางด้านกายภาพบำบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง***(สำคัญ)
  4. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  5. มีประสบการณ์ด้านคลินิก (กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)
  • เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องมีประสบการณ์ด้านคลินิกไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน
  • สำหรับผู้สมัครที่ยื่นคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สามารถให้บริการทางกายภาพบำบัด และงานบริการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้านกายภาพบำบัด
  3. สามารถทำงานวิจัยด้านกายภาพบำบัด ประสานงานและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้โดยเฉพาะ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการป้องกัน ส่งเสริม  รักษา และฟื้นฟู สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานในศูนย์กายภาพบำบัด
  3. ประสานงานการจัดตารางฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด
  4. สอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษากายภาพบำบัด
  5. ร่วมทำวิจัยกับบุคลากรในคณะกายภาพบำบัด
  6. ทำงานด้านเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการต่างๆ
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติ     
  2. สอบสัมภาษณ์      
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • คุณวุฒิปริญญาตรี 15000
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15,800 บาท
  • วุฒิปริญญาโท 17,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ