รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปีบริบูรณ์

  3. ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  4. มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

  5. มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ (ประเภทที่ 2)

  6. มีประสบการณ์ในการขับรถบัสปรับอากาศ

  7. มีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  9. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี หรือโรคหัวใจ และไม่เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง

  10. มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  11. ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกในคดีอาญา โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ      ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

  12. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ขับรถรับ-ส่ง บุคลากร และนักศึกษา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  9,400 บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ