รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
  2. เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบแสดงวิทยาฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. มีความรู้ ความสามารถในการจัดเตรียมการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  4. มีความรู้ ทักษะ ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
  5. มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  6. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
  7. มีทักษะการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย การตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ และ ระบบห้องประชุมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ ไฮบริด
  8. มีทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมต่างๆ Microsoft office เช่น Microsoft Excel, Power point, MS Word และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดีและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
  9. หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ ดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   - ความรู้ และการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และชีววิทยา
   - มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์/ดูแล/ปรับปรุงเว็บไซต์ เบื้องต้น
  10. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
  11. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมน้ำยา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ขอรับบริการ
  2. ดูแล และอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และไฮบริด
  3. พัฒนา/ร่วมพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการในรูปแบบมัลติมีเดีย
  4. พัฒนา/ร่วมพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับบริหารจัดการสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
  5. ร่วมดูแล ควบคุมการเบิก-จ่าย สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
  6. ให้คำแนะนำ, คำปรึกษา และอธิบาย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทดลอง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระหว่างการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอกหน่วยฯ ในกรณีที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์, ร่วมกิจกรรมของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น
  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) ได้ในบางกรณี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

  ประกันสังคม

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบถ้วน หากเอกสารของท่านไม่ถูกต้อง คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ท่านมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5834, 02 201 5013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :