รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  28 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  4. สามารถใช้โปรแกรม PHP หรือ ASP.NET , CSS, JavaScript, MS SQL SERVER  ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบ
  6. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความเข้ารู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  9. มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  10. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ/ภาระงาน (Job Description) 

  1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. การให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. ออกแบบขั้นตอนการทำงาน
  4. ออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศ
  6. ทดสอบการใช้งานและหาข้อผิดพลาด รวมถึงตรวจสอบและปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
  7. ติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ
  8. อัปเดตเวอร์ชั่น Source Code ของแต่ละระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

           

  คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

         อัตราเงินเดือน

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี          อัตราเงินเดือน   ๒๐,๐๙๐ บาท
  2. คุณวุฒิปริญญาโท          อัตราเงินเดือน   ๒๓,๔๔๐ บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  (การได้รับตามประกาศ ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  สวัสดิการเยี่ยมไข้

  ทุนสนับสนุนการทำผลงานสำหรับบุคลากร

  อื่นๆ 

 • หมายเหตุ :
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กำหนดการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความมเหมาะสม
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad_edtech@mahidol.ac.th, LINE Official ID : @023taguh
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :