รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 – 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด. 8 หรือ สด. 43 มาด้วย)
  2. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับการพัฒนางานวิจัย เช่น LabVIEW หรือ MATLAB เป็นต้น
  6. มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนดำเนินการงานนวัตกรรมและการวิจัย โดยเน้นงานริเริ่มและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรมทางสุขภาพ
  2. พัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม ทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
  3. ดำเนินการทดสอบ ประเมิน และศึกษาวิจัยของเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม
  4. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  5. ทำงานร่วมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 24,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ