รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์)
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
  • สังกัด :
    คณะกายภาพบำบัด
  • ปฏิบัติงาน :
    ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • เปิดรับสมัคร :
    22 สิงหาคม 2565
  • ปิดรับสมัคร :
    10 กันยายน 2565
  • ประกาศรายชื่อ :
    15 กันยายน 2565
  • วันที่นัดหมาย :
    23 กันยายน 2565
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ :
    0
  • อายุไม่เกิน :
    35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :
    1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
    2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
    3. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางด้านระบบสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
    4. มีความรู้ในการใช้งาน ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ Windows, OSX รวมไปถึงสามารถใช้งานและแนะนำการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    5. สามารถใช้งาน Google G Suite และ Microsoft 365 ได้เป็นอย่างดี
    6. สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ดี
    7. มีความรู้ความสามารถในการทำสื่อความรู้ต่าง ๆ (โปสเตอร์, คลิปวิดีโอ) รวมไปถึงการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (WordPress, Joomla) ขั้นพื้นฐานได้
    8. มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
    9. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    10. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
    11.  หากมีสามารถด้านการใช้โปรแกรมตกแต่ง/ตัดต่อ ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
    ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    IELTS(Academic Module)
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    4
    TOEFL IBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    40
    TOEFL ITP
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    433
    TOEFL CBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    120
    TOEIC
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    500
    MU GRAD Test
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    48
    MU ELT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    70
    ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
    1. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ในรูปแบบ Web applications จัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนงาน
    2. ตรวจสอบ ดูแล แก้ปัญหาของระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในส่วนงาน
    3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในคณะกายภาพบำบัด
    4. ดูแลระบบเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูลภายในส่วนงาน รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
    5. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านไอที แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ
    6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
    • สอบปฏิบัติ      
    • สอบสัมภาษณ์
  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
    • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
    • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
    • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
    • รถบริการรับส่ง

    อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

    • คุณวุฒิปริญญาตรี 15000
    • เงินค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่ง 5,000 บาท (กรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งแก่ลูกจ้างชั่วคราวคณะกายภาพบำบัดที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน)
  • หมายเหตุ :
    -
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    02-4415450 ต่อ 20226
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :