รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานที่ผลิตยา (โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (เขตพญาไท และศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1-3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  4. ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS, Photoshop, เขียนแบบและอ่านแบบได้เบื้องต้น 
  6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี พร้อมเรียบรู้สิ่งใหม่ ๆ
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
  2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ในการผลิตยา 
  3. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและค้นหาวิธีปรับปรุง เครื่องจักรผล ไฟฟ้า สื่อสาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น  
  4. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงเครื่องกล ไฟฟ้า สื่อสาร และงานระบบสาธารณูปโภค
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม  เงินรางวัลประจำปี  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี  เงินเลื่อนขั้นประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ