รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกายภาพบำบัด  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านบริการรักษาพยาบาล

  • ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยด้วยวิธีที่ถูกต้อง เช่น การรักษาโดยใช้เครื่องมือที่ให้ความร้อนทางกายภาพบำบัด  การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ  การรักษาด้วยแสงเลเซอร์  การให้การรักษาด้วยเครื่องดึงกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว  หรือการนวดเพื่อลดอาการปวดและบวมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมถึงการใช้เครื่องลดบวม เป็นต้น
  • ให้การรักษากายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคทรวงอก ผู้ป่วยทางระบบประสาท เป็นต้น
  • การให้การรักษาโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้านกายภาพบำบัด 
  • การให้ความรู้และแนะนำผู้ป่วยในการใช้เครื่องช่วยเดิน  รวมถึงการให้ความรู้/แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวผู้ป่วยเองในกิจวัตรประจำวัน
  • การให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อการป้องกันและรักษา
  • การเข้าร่วมกลุ่มผู้รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยและญาติ  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

  ด้านงานบริหาร

  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ให้สอดคล้องประสานกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดให้มีพร้อมใช้เสมอ

  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                             - สอบสัมภาษณ์

                             - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :