รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  - ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินสภาวะผู้ป่วยและวัดสัญญาณชีพก่อนทำการรักษา  ขณะรักษาและหลังให้การรักษาทุกครั้ง เพื่อประเมินสภาวะผิดปกติของผู้ป่วย  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  เช่น  ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ  ผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ  ผู้ป่วยที่เตรียมตัวก่อนผ่าตัดและภายหลังผ่าตัด โดยให้การรักษา รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  ตลอดจนให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โรคปอด ระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อ รวมทั้งสูญเสียสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวหรือมีสภาวะถดถอยจากการนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน

  • งานบริการผู้ป่วยใน                        
   • ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคปอด รวมถึงที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะนอนรพ. เช่น COPD, asthmabronchiectasis, pneumonia, respiratory failure, difficult weaning เป็นต้น ทั้งใน intensive/intermediate care unit และ ward สามัญ เช่น การจัดท่า เคาะ/สั่นปอด รวมถึงใช้อุปกรณ์ ช่วยระบายเสมหะ การฝึกหายใจและฝึกไออย่างมีประสิทธิภาพการออกกำลังเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวทรวงอก การเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นต้น โดยมีการประเมินสภาวะของผู้ป่วย  ทั้งก่อน  ขณะ และหลังให้การรักษาทุกครั้ง                   
   • ติดตามแพทย์ประจำทีม  ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยพร้อมเตรียมข้อมูลผลการรักษาของผู้ป่วย รับทราบแผนการรักษา รวมถึงวางแผนการรักษาร่วมกัน 
   • ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอดที่มีปัญหาหรือสูญเสียสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเผชิญสภาวะถดถอยจากการนอนรพ.เป็นเวลานาน                   
  • งานบริการผู้ป่วยนอก                    
   • เตรียมผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจภายหลังผ่าตัด เช่นabdominal surgery โดยให้ความรู้ อธิบาย  แนะนำโปรแกรมในการฝึกออกกำลังกายเพื่อบริหารปอด การฝึกไอ  และหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปลี่ยนอิริยาบถ และการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง                    
   • ให้คำแนะนำ ดูแลการฝึกออกกำลังกาย ในผู้ป่วยเด็กกลุ่มที่มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ขณะฝึกออกกำลังกาย                     
   • ให้การรักษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคปอดหรือระบบที่เกี่ยวข้อง    ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่เคยอยู่ในภาวะวิกฤติซึ่งยังมีปัญหาในการฟื้นฟูสภาวะของร่างกาย ภายหลังจากที่ออกจากรพ.ไปแล้ว รวมถึงเก็บตัวชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวข้อง               
  • งานบริการวิชาการ                       
   • เข้าร่วม Case Conference, journal หรือกิจกรรมทางวิชาการของทางหน่วยตามที่ได้จัดไว้               
   • เป็นวิทยากรรับเชิญในการจัดอบรมหน่วยย่อย หรืองานประชุมต่างๆ       
   • จัดทำสื่อการสอน QR code แผ่นพับ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย                         
  • งานอื่น ๆ                      
   • ดูแลความพร้อมของเครื่องมือออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                       
   • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                          
   • ควบคุม ดูแลนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัดงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :