รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรถภาพคนพิการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาแนะแนว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
  4. มีความรู้ความสามารถในงานให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
  6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาแนะแนว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การให้คำปรึกษาแก่คนพิการและครอบครัว ตามหลักการให้คำปรึกษาทั้งในลักษณะการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง รวมถึงช่วยเหลือให้คนพิการสามารถมีวิถีชีวิตอิสระ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข   เป็นผู้จัดการการบริการรายบุคคล (Case Manager) โดยรวบรวม ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการวางแผน เป็นผู้จัดการติดต่อประสานงานการบริการต่างๆ ที่คนพิการคนหนึ่งๆ ควรจะได้รับตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ติดตามการบริการ ซึ่งได้แก่ การเยี่ยมบ้าน หรือใช้วิธีติดตามทางโทรศัพท์ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการ และเพื่อทราบผลคืบหน้าเกี่ยวกับการบริการ จดบันทึกและจัดทำรายงานสรุปการให้บริการ
  2. การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตามหลักการให้คำปรึกษาทั้งในลักษณะการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยกิจการนักศึกษาในการร่วมจัดโครงการ/ กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้
  3. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยน เผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านงานให้คำปรึกษา
  4. ทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  5. เป็นผู้ช่วยสอน/อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรืออาจารย์พิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นวิทยากร /ผู้ช่วยวิทยากร ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                                                     - คัดเลือกจากใบสมัคร

                                                     - สอบข้อเขียนความรู้ด้านจิตวิทยา และการให้คำปรึกษา

                                                     - สอบข้อปฏิบัติด้านการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

                                                     - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

                                                      - อัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๓,๔๔๐ บาท

                                                      - สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๑๒๓๒
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :