รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   หรือ

      คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Windows7,10,DOS Command ในระดับดีมาก

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม C#, Asp.Net, PHP, JavaScript, Node.js, Python, Flutter เป็นต้น อย่างน้อย 1 ภาษา

  4. หากมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web Based Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. หากมีความรู้ในการพัฒนา Website ด้วย Node.JS, JavaScript, jQuery, React จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. หากมีความรู้ในการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS และ android จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  7. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  8. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
      อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนน คงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล

  2. วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในงานบริการต่างๆของโรงพยาบาล

  3. ตรวจสอบ วางแผน ดูแล แก้ไข ปรับแต่งระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ

  4. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบบริการโรงพยาบาลแก่หน่วยงาน

  5. ประสานงานทางเทคนิคกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  6. วิเคราะห์ ควบคุมและปรับปรุงมาตรฐานของระบบงานสารสนเทศให้ได้มาตรฐานสากล ISO27001

  7. วิเคราะห์ ควบคุมและปรับปรุงมาตรฐานของระบบงานสารสนเทศให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของพรบ.การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

  8. ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นและวิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  9. จัดทำรายงานความเสี่ยงของระบบบริการ จุดเสี่ยง และจุดเปราะบาง รวมทั้งรายงานเสนอแนวทางป้องกัน

  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                            คุณวุฒิปริญญาตรี   20,090 บาท

                                                  คุณวุฒิปริญญาโท   23,440 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัวสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :