รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร โภชนาการคลีนิค โภชนศาสตร์ สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาโภชนาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โภชนาการสาธารณสุขและนโยบาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการ หรือปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต

  ๒.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน ๒ ปี ตามเกณฑ์

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

        ๓. ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

        ๔. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

        ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๓๒,๔๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :