รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร(ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะ ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)

  3. สามารถใช้โปรแกรม PHP หรือ ASP NET, CSS, JavaScript, MS SQL SERVER, SSB และมีความรู้ในการพัฒนา Mobile Application รวมถึง
    การวิเคราะห์และการออกแบบระบบได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ติดตั้ง กำหนดขอบเขตและควบคุมการเข้าถึงโปรแกรม SSB การอบรม บุคลากรให้สามารถใช้ระบบ SSB จัดทำรายงานสรุปการใช้งานโปรแกรม
      SSB และจัดทำแผนรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับโปรแกรม SSB

  2. ติดตั้งและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการกำกับระบบแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก                                     

  3. ประสานงาน ติดตั้ง และแก้ไขเกี่ยวกับงานที่มีการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ ERP และเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น

  4. งานวิเคราะห์และพัฒนาการบริการของหน่วยงาน

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)                                          

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

   - ประกันสุขภาพกลุ่ม     

    *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :