รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ 1 (รับ 1 อัตรา)
  1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดและประเมินผลนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
  2. งานด้านเอกสารทั่วไปในหลักสูตร
  3. ช่วยสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ 2 (รับ 1 อัตรา)
  1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ) เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดและประเมินผลนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา งานธุรการทั่วไป
  2. บริหารจัดการด้านทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การดูแลของหน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา โดยควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการจัดสรรเงินทุนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุน
  3. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพ สถิติข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
  4. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการงานวิชาการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ 3 (รับ 1 อัตรา)
  1. งานจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ วัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์และฉลาก ตามระเบียบพัสดุ
  2. งานจัดเตรียมเอกสารการจัดจ้าง/ ซ่อม / บำรุงรักษา ตามระเบียบพัสดุ
  3. งานเตรียมเอกสาร บันทึกการผลิต (Batch Production Record) – จัดเก็บเอกสาร หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  4. งานเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงานและหน่วยผลิตยาฯ
  5. งานจัดทำเอกสารตรวจรับ สารเคมี วัตถุดิบ วัสดุบรรจุและงานบำรุงรักษาและซ่อม
  6. งานจัดทำเอกสาร อนุมัติ Approved สำหรับการอนุมัติจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  7. งานประสานงานขอใช้รถ สำหรับกิจกรรมภายในหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  8. งานประสานงานสำหรับการ จัดส่งและรับผลตรวจเชื้อจากภาควิชาจุลชีวิทยา
  9. งานจัดเตรียมห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับรับรองแขกดูงานและงานประชุมต่างๆ
  10. งานเตรียมบันทึกการตรวจสุขสักษณะประจำสัปดาห์ หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รับรับ-ส่งบุคคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย และการลาอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :