รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินและบัญชี งบดุลรายรับรายจ่ายได้ ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าจ้างและวัสดุ
  2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และดำเนินการติดตามแผนการใช้เงิน รวมทั้งจัดทำรายงานงบการเงิน
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Powerpoint ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ทำเอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์ และจัดซื้อจัดจ้าง
  2. งานการเงินทำสรุปยอดงบประมาณรายรับและรายจ่าย
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท
  และพิจารณาตามความเหมาะสมดับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้ หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

   

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)  ตรวจสุขภาพประจำปี  และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ถูกต้อง หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ท่านมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5042, 02 201 5013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :