รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า จากมหาวิทยาลัยที่กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลให้การรับรองในสาขาทางวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล หากเป็นสาขาที่มีการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ และ/หรือ รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Office และ Web-based Application ทางด้านการเรียนการสอน เช่น Google Classroom และโปรแกรมการสร้างงานสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น งานภาพกราฟฟิก  งานภาค 3 มิติ
  3. มีทักษะด้านการวิจัย สามารถดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ ได้ดี สามารถนำเสนอความคิดใหม่ ๆ และมีภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership) จัดการและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีทัศนคติพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

   

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่และการรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ได้
  2. มีความสามารถในการศึกษา สืบค้น จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจัดทำการเผยแพร่สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสร้างสื่อสามมิติ หรือ สื่อปัญญาประดิษฐ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของภาควิชาฯ
  2. ดูแลห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ และอุปกรณ์เครื่องมือวิจัย
  3. จัดทำสื่อการสอนดิจิทัลต่าง ๆ ของภาควิชา
  4. ดูแลรับผิดชอบงานบริการวิชาการที่จัดโดยภาควิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานวิจัยด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าของสายงานตัวเอง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ถูกต้อง หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ท่านมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5042, 02 201 5013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :