รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
  2. เพศชาย (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43) 
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP, SQL, HTML5, CSS, JavaScript และภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานได้อย่างเป็นระบบ โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MySQL หรือฐานข้อมูลชนิดอื่นได้
  6. หากสามารถประยุกต์ใช้ Library หรือ Framework ต่าง ๆ เช่น Bootstrap, JQuery, Angular, React, Vue.js หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี
  8. มีความรู้และมีความสนใจอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ IT หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการต่าง ๆ ในรูปแบบ Web Application การจัดทำรายงานในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  - ผู้สมัคร นำเสนอผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ คนละไม่เกิน 10 นาที พร้อมนำ Resume และ Portfolio มาในวันนำเสนอผลงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  20,090 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม  เงินรางวัลประจำปี  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี  เงินเลื่อนขั้นประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :