รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point  
  4. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
  5. มีจิตใจบริการ
  6. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผน จัดระบบงาน ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ งานบุคคล งานงบประมาณและพัสดุ งานด้านสารบรรณ ฯลฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
  2. วิเคราะห์คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เอกสารก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา รวมถึงเสนอความเห็นสรุป สาระสำคัญในกรณีที่จำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร
  3. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
  4. วางแผนนำเครื่องมือหรือทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในส่วนที่กี่ยวข้องมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง, กิจกรรม 5 ส.,การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (WI) เป็นต้น
  5. วางระบบจัดเก็บข้อมูลและสติถิต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการควบคุม ตรวจสอบกำกับดูแลงาน เช่น สถิติการรับ-ส่ง เอกสาร การเบิกจ่ายเป็นต้น
  6. ร่างพิมพ์เอกสารโต้ตอบ / ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เพื่อเบิกจ่าย ชี้แจง ให้ข้อมูล ทำความเข้าใจหรือสอบถามใน ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
  7. ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลทางเอกสาร และ/หรือทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานในความรับผิดชอบ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
  8. จัดเตรียมให้มีการจัดประชุม โดยจัดทำวาระการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. สนับสนุนข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :