รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกิจกรรมบำบัด
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 มกราคม 2513
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

  ๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

  ๔. สามารถให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

  ๕. หากมีประสบการร์ด้านกิจกรรมบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ให้บริการตรวจประเมินและรักษาทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์อื่น ๆ ส่งปรึกษา ดังนี้

      ๑.๑ ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยโรคที่เกิดจากการทำงานซ้ำ ๆ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาทและหลอดเลือด โดยให้การประเมินและการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

      ๑.๒ กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อปาก ลิ้น ให้เหมาะสำหรับการกลืนและการพูดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

      ๑.๓ ให้การรักษาด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหว เน้นทางด้านการทำงานของมือ โดยประเมินการทำงานของมือ และให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัด

     ๑.๔ ฝึกให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

     ๑.๕ กระตุ้นการรับรู้ แก่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยสมองเสื่อม

     ๑.๖ ฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กลับไปประกอบอาชีพได้ หรือแนะนำอาชีพ และเตรียมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

    ๑.๗ พิจารณาและประดิษฐ์กายอุปกรณ์พยุงข้อและประดิษฐ์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วย

    ๑.๘ ออกแบบและดัดแปลงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้ป่วย

    ๑.๙ ให้บริการเด็กทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การรับรู้ การเรียนรู้ มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา มีปัญหาทางด้านการรับรู้ความรู้สึก มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด

   ๑.๑๐ กระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้านพฤติกรรมการดูด - การกลืน และการออกเสียงเบื้องต้น

   ๑.๑๑ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกิจกรรมบำบัด ประโยชน์ที่ได้จากการรักษา รวมทั้งป้องกันความพิการ และอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

   ๑.๑๒ เข้าประชุมกลุ่มผู้รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับสหวิชาชีพ และเข้าร่วมประชุมในงานกิจกรรมบำบัด ง่รระหว่างหน่วยงาน

   ๑.๑๓ ดูแลผู้ป่วยแทนนักกิจกรรมบำบัดที่ลาราชการ

  ๒. จัดทำและเข้าร่วมโครงการสัมมนา อบรม และบริการชุมชนต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยงานอื่น ๆ 

  ๓. เป็นกรรมการในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมบำบัดคลินิก) และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :