รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโภชนาการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา, คหกรรมศาสตร์-กำหนดอาหารและโภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ 

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร

  ๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

  ๔. มีประสบการณ์ทำงานด้านโภชนาการ – โภชนบำบัดในโรงพยาบาล  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และ สอบผ่าน

  การรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) และ/หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

  สาขาการกำหนดอาหาร

  ๕. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน มีพฤติกรรมบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  ๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  ๘. สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรในวันธรรมดาและวันหยุดราชการได้

  ๙. กรณีสามารถประเมินภาวะโภชนกาารและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยรวมทั้งร่วมกับแพทย์ในการวางแผนให้การดูแลด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย
  2. ติดต่อประสานงานกับแพทย์ในการติดตามประเมินผลการบริโภคอาหารของผู้ป่วย และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  3. จัดทำรายการอาหารที่ต้องผลิตและบริการแก่ผู้ป่วย เด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียน และจัดเลี้ยง พร้อมทั้งกำหนดปริมาณวัตถุดิบ

  ที่ต้องการแต่ละวัน เพื่อสั่งซื้อและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ

  1. คำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารตรงตามแผนการรักษาของแพทย์
  2. ควบคุมการเตรียม การชั่ง ตวงและการผลิตอาหาร  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายการอาหาร
  3. ควบคุมการจัดอาหาร เพื่อนำส่งผู้ป่วย / ผู้รับบริการ  ให้ครบและถูกต้อง
  4. ควบคุมการจัดเก็บอาหารสด อาหารแห้งให้สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล
  5. ควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและป้องกันการสูญหาย
  6. สอนและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดรวมทั้งจัดทำเอกสาร และสื่อการสอนต่างๆ
  7. ควบคุมการล้าง การทำความสะอาดทั้งภาชนะ อุปกรณ์ และสถานที่
  8. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ และติดตามประเมินผล เพื่อประกอบการพัฒนางาน
  9. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  10. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
  11. ติดตามประเมินผลงานและเสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
  12. ร่วมจัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบสำหรับบุคลากรทุกระดับเพื่อใช้อ้างอิง

       13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

  ๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  ๓. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  ๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ๕. ทุนการศึกษาบุตร
  ๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  ๗ .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  ๘. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  ๙ .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :