รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถด้าน Data Science และ Data Analytics
  4. มีความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา C#.NET, PHP, JavaScript/CSS และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MS SQL หรือ MySQL ได้
  5. มีความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเชิง SDLC หรือบนรูปแบบ Framework ที่ทันสมัย แบบ Cross Browser และ Scalable ได้
  6. มีความสามารถในด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาระบบ
  7. หากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเคยพัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ Python, Node.js, RESTful API, Unit Testing, Bootstrap จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
   วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับพันธกิจของกองบริหารการศึกษา
  2. พัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบ e-Learning (MUx)
  3. ดำเนินการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Data Analytics
  4. ประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลการศึกษา และระบบ e-Learning (MUx) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ควบคุมคุณภาพการพัฒนาระบบ e-Learning (MUx) ตามมาตรฐาน ISO40180:2017
  6. การสนับสนุนจัดทำสารสนเทศของกองบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  7. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :