รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45  ปี
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP Access หรือสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรม SAP ได้ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี
  6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
  7. มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
  8. หากมีประสบการณ์ในการทำระบบ SAP หรือ MU-ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการขออนุมัติในหลักการ การเบิกจ่าย  การรับเงิน  การออกเช็ค การออกใบเสร็จ
   และการยืมเงินทดรองจ่ายหรืองานอื่นๆ ที่เก่ยวกับระบบบัญชีและการเงินให้ถูกต้องตามประกาศข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยาลัยฯ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง ในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก โดยต้องคิดริเริ่ม ปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. หมั่นศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัคร
  • สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี ๑๕,ooo บาท
  • กองทุนประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ