รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีผลคะแนนการสอบภาษอังกฤษ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  4. หากมีผลคะแนนการสอบภาษอังกฤษ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. งานบริหารงานทั่วไป เช่น งานด้านธุรการและสารบรรณ การร่างหนังสือ รับ-ส่งเวียนหนังสือของภาควิชา จัดเตรียมเอกสาร และวาระการประชุม งานบริหารบุคคลภายในภาควิชา จัดเตรียมข้อมูลการประเมินผล PA ให้กับอาจารย์ในภาควิชา จัดทำใบสมัครและต่อสัญญาการปฏิบัติงานในคลินิกของอาจารย์ ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ของภาควิชา การรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำผลงานของภาควิชา  เป็นต้น

  2. งานด้านการเรียนการสอน เช่น จัดตารางการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา, หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สอบคอมพิวเตอร์,สอบข้อเขียน , สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :