รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ

  - ด้านกระบวนการชีวภาพ ในการเลี้ยงเซลล์ microbial และ mammalian cell culture เพื่อผลิต recombinant protein หรือ biological product อื่น ๆ

  3. หากมีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - การจัดทำธนาคารเซลล์ (cell bank)

  - การผลิตสารชีวเภสัชภัณฑ์ ยาชีววัตถุ ตามวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา (GMP)

  - ระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system)

  - ด้านการใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี

  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
  วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานการผลิตสารชีวภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม รวมถึง การเตรียม cell bank, การเลี้ยงเซลล์ microbial และ/หรือ mammalian cell culture และการเตรียม intermediate product ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตยา (GMP)
  2. วางแผนจัดระบบ จัดพื้นที่ผลิตทางกระบวนการชีวภาพ และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตทางกระบวนการชีวภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
  4. จัดทำและตรวจติดตามเอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานในการผลิต ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการชีวภาพ
  5. วางแผน ดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย อย่างเป็นระบบ
  6. จัดทำแผนการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๕๐,๐๐๐.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917-18 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :