รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  6 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านบริการ
  1. สามารถติดต่อประสานงาน รับ-ส่ง งานจากหัวหน้าทีม ผ่านระบบ google sheet และทำงานผ่านระบบข้อมูลของโรงพยาบาล (SiIT และ SiVwork) ได้ดี
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ขั้นตอนเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช หรือผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ผ่านการ VDO call หรือระบบ Vroom 
  3. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำบริการอื่นๆ เช่น การให้บริการจุดเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru, การให้บริการเจาะเลือดที่บ้าน (Lab move) เป็นต้น
  4. มีหน้าที่รับผิดชอบแนะนำและให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์ รวมทั้งผู้ป่วยที่มาติดต่อหน้างานเกี่ยวกับการพบแพทย์ออนไลน์ Siriraj connect และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5. ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอื่นๆ (หากมี) 
  งานด้านสนับสนุน
  1. รับทราบรายละเอียดนโยบายต่างๆ จากหัวหน้าทีมและนำมาปฏิบัติ
  2. ศึกษาและเรียนรู้การใช้งาน SiVWork, Siriraj connect และบริการพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น  You Tube, VDO Clip รวมทั้งเอกสารต่างๆ เป็นต้น 
  3. ร่วมดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ และแทบเล็ต ใน
  4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ความรู้ด้าน Excel / Google sheet
  ปฏิบัติ : ทดสอบการปฏิบัติงานจริง
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :