รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  6 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านพยาธิกายวิภาค อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับดี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านพยาธิกายวิภาค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับสิ่งส่งตรวจ ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพสิ่งส่งตรวจ และลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยจากหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และหน่วยงานภายนอก
   • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย รายการสิ่งส่งตรวจ และชิ้นเนื้อให้ถูกต้องตรงกัน
   • ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ไม่ถูกต้องส่งคืนผู้นำส่ง
   • กำหนดลำดับสิ่งส่งตรวจ แบ่งสิ่งส่งตรวจ ชิ้นเนื้อ เข้าตามเวรแพทย์
   • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจในระบบสารสนเทศ
  • ให้คำแนะนำติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการทั้งภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก     ในการส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค
  • ประสานงานกับเลขาหน่วยอ่านผลชิ้นเนื้อ พยาธิแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอื่นในการส่งตรวจและติดตามผลการตรวจ
  • ดูแลพื้นที่ครุภัณฑ์และพัสดุที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐาน
  • ดูแลปรับปรุงเอกสารและปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน
  • ควบคุมและบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทั้งส่งตรวจในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล
  • ควบคุมและบริหารจัดการ การจัดทำสถิติปริมาณสิ่งส่งตรวจ และการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
  • ควบคุมและบริหารจัดการ คุณภาพการบริการ รับข้อร้องเรียน และวิเคราะห์ปัญหา
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้
  • เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี                                               20,090  บาท

  เงินเพิ่มพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์)      1,000  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :