รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการลริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  30 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเวชสถิติ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเวชสถิติ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ฐานข้อมูลสิทธิประโยชน์ เอกสารประกอบสิทธิประโยชน์ คำร้องและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวชระเบียนของทั้ง
  ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า พร้อมบันทึกลงในระบบ HIS ของโรงพยาบาล

  2. เปิดและพิมพ์ใบสั่งยาส่งตรวจเข้าคลินิกผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่ไม่ได้นัดหมายและนัดหมาย

  3. จัดเก็บ คัดแยก ติดตาม เอกสารเวชระเบียนให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องตามรอบเวลาที่กำหนด และ Scan เอกสารเวชระเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลเอกสาร
      เข้าระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

  4. ค้นหา และยืม-คืนเอกสารเวชระเบียบจากหน่วยงาน และในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                          

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม     

    *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ