รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเกษตรและช่าง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  5. มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 
  6. สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์, พฤหัสบดี - อาทิตย์ ได้
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือนอกเวลาได้
  8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์และหน้าเคาน์เตอร์
  2. สรุปยอดขาย และสถิติต่างๆ
  3. บริการตอบข้อซักถามจากผู้เช้าชม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
  4. ช่วยจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์
  5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  6. สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์, พฤหัสบดี - อาทิตย์ ได้
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือนอกเวลาได้
  8.. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน ความรู้ด้านการบริการและการสื่อสาร
  สอบปฏิบัติ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  สอบสัมภาษณ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ บุคลิกภาพ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รับรับ-ส่งบุคคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร
  15. เครื่องแบบบุคลากร
  16. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :