รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP Access และโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายทุกประเภท/บันทึกบัญชีด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้ทุกประเภท
  2. บันทึกการตั้งหนี้เบิกเงิน
  2.1 PO (ใบสั่งซื้อ), สัญญา ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างก่อสร้างและปรับปรุง, ค่ายาและเวชภัณฑ์,  สินค้าฝากขาย Consignment, ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าจ้างบำรุงรักษา, ค่าจ้างบริการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์,น้ำยาวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, ค่าเช่า,  ค่าซ่อมแซม, ค่าอาหารประเภทต่างๆ, ค่าใช้จ่ายที่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง-กรณีเร่งด่วน                   
  2.2 Invoice (เบิกจ่ายทั่วไป) ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ภาควิชา/หน่วยงานได้สำรองจ่ายไป, เบิกจ่ายโครงการวิจัย,  เงินทายาท, โอนทุนศึกษา/ฝึกอบรม ในประเทศและต่างประเทศ, ถอนเงิน/โอนเงินต่างธนาคาร, ถอนเงิน/โอนเงินต่างธนาคาร, เบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้แบบ ฟอร์ม 10000, ตั้งหนี้ภาษีนำส่งสรรพากร,  คืนค่ารักษาพยาบาล, ค่าสาธารณูปโภค, สินค้าฉลาดคิด                  
  3. ตัดจ่ายตามรอบการจ่ายเงิน ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี
  3.1 ตัดจ่าย PO (ใบสั่งซื้อ), สัญญา ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  3.2 ตัดจ่าย Invoice (เบิกจ่ายทั่วไป) ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  3.3 Credit term

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :