รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถเรียนรู้งานได้และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดเก็บรายได้ทั้งในและนอกสถานที่
  2. ตั้งหนี้ (AR) ในระบบ MU-ERP
  3. ออกใบเสร็จรับเงินประจำวัน
  4. จัดทำใบแจ้งหนี้
  5. ทำหนังสือเร่งรัดหนี้ค้างชำระ, จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือนและสรุปประจำปี
  6. ปิดสมุดเงินสดประจำวัน บันทึกนำส่งเงินในระบบ MU-ERP
  7. บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง (สมุดเอกสารแทนตัวเอง/ทะเบียนคุมเช็ค เงินรายได้/ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร)
  8. จัดทำบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ดำเนินการธุรกรรมการเงินของหน่วยงาน
  9. จ่ายเช็คเจ้าหนี้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ของบริษัท ห้าง ร้าน
  10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยและติดต่อธนาคาร
  11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสาร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :