รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์
  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการ งบประมาณอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตใจบริการ

        10.  มีผลคะแนนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  - IELTS (Academic Module)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  - TOEFL – ITP                     ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  - TOEFL – CBT                    ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  - TOEIC                               ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  - MU GRAD Test                  ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  - MU ELT                              ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่ขอรับการพิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเงินของโครงการวิจัยและโครงการของงานบริการวิชาการและงานการเงินในส่วนกลางของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. จัดทำเอกสาร หลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน การลงบันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน / งบการเงิน
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบ และตามความเห็นของ                                     คณะกรรมการฯ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

  ๒. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๓. สอบสัมภาษณ์ (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ประกาศ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ผู้สมัครท่่านใดที่ยื่นเอกสารไม่ครบโปรดทำการยื่นเพิ่มเติม หรือแจ้งที่มา chare.kho@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4419040 ต่อ 19
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :