รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา และมีการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกินกว่า 2 ปี หากไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัครดังกล่าว 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  5. มีบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ 
  6. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. หากมีประสบการณ์ด้านบริการวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  11. มีผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของรัฐ ว่าไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้มีอาการทางจิตเวช

         

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
  3. ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. การเสนอแผนการสอน และแผนหัวข้อการวิจัย
  4. การสอบสอน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือน 32,450 บาท
  2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
  3. ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี 
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :