รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล (ช่วยแพทย์ พยาบาลในการทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินน้ำดี )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีใจรักงานบริการ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

  1.1    ดูแลต้อนรับและให้บริการตามนัดหมาย

  1.2 จัดเตรียม/จัดหาดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้อยู่เสมอรวมทั้งการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

  1.3 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

   2.ด้านการบริการการพยาบาล

  2.1 ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การวัด vital signs, การประเมินระดับความรู้สึกตัว, การดูแลผู้ป่วยทั่วไป , การะมัดระวังการพลัดตกหกล้ม ,การประเมินความปวด การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลช่วยเปลี่ยนชุดเสื้อผ้า การจัดท่าเตรียมก่อนส่องกล้อง การดูแลช่วยเหลือทั่วไปและ บันทึกข้อมูลพื้นฐานลง เอกสารหรือระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ตั้งแต่แรกรับจนสร็จสิ้นการทำหัตถการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  2.2 จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหน่วยส่องกล้องฯ และตรวจสอบหนังสือยินยอมในการทำหัตถการให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการสแกนเก็บเอกสารเข้าระบบ สารสนเทศของโรงพยาบาล

  2.3 ให้แนวทางการปฎิบัติตัวการรับบริการส่องกล้องทางเดินอาหารแก่ผู้เข้ารับบริการ

  2.4 มีความรู้ สามารถช่วยแพทย์ และพยาบาล ในการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหารได้อย่างปลอดภัย

  2.5 มีส่วนร่วมในการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ให้คำแนะนำผู้รับบริการ เกี่ยวกับการดูแลตนเอง /และนัดหมายติดตามอาการหลังการส่องกล้องทางเดินอาหาร

  2.6 รายงานหัวหน้าเวร เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ /หรือพบความเสี่ยงเกิดขึ้น

  2.7 บันทึกรายงานการเกิดอุบัติการณ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามยนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนด

  2.8 ดูแล ทำความสะอาดและจัดเก็บ กล้องส่องตรวจได้ตามาตราฐานอย่างเหมาะสม

  2.9 ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนด

  2.10 จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ อำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่

  2.11 มีส่วนร่วมในการติดตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน/โรงพยาบาล

  3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  4.ด้านอื่นๆ

  4.1การพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :