รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ในระดับดี
  5. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  7. มีจิตบริการ (Service Mind) บุคลิกภาพดี กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความละเอียด รอบคอบในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  8. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3      คะแนน หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29    คะแนน หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90    คะแนน หรือ

                    TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                    MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36    คะแนน หรือ

                    MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56    คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านประมวลผลการศึกษา จัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา
   จัดทำเอกสารเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา
  3. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
  4. จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม
  5. ปฏิบัติงาน ณ One Stop Service
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาเฉพาะตำแหน่งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :