รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสื่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร

  ๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

  ๔. มีประสบการณ์/ทักษะ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

  ๕. มีทักษะด้านการประสานงานได้อย่างสุภาพ อ่อนโยน

  ๖. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในโรงพยาบาล

  ๗. มีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่อง  การให้บริการของหน่วยตรวจต่าง ๆ กับผู้รับบริการ
  2. แนะนำขั้นตอนการให้บริการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  3. รวบรวมประเด็นคำถามที่พบบ่อยจากผู้รับบริการเพื่อจัดทำสถิติ
  4. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ รายงานและบันทึกข้อมูลรายงานแจ้งหัวหน้างานทราบ
  5. รับข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการและบันทึกข้อมูลรายงานแจ้งหัวหน้างานทราบ
  6. แนะนำและให้ข้อมูลผู้รับบริการในการลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์
  7. ประสานงานและรับเรื่องในโครงการของหายได้คืน พร้อมสรุปรายงานประจำเดือน
  8. ให้ข้อมูลเบื้องต้น เรื่องสิทธิผู้ป่วย เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
  9. ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม VOC  (จากผู้มารับบริการ)
  10. ดูแลความเรียบร้อยและตักเตือน โทรประสานงานผู้เกี่ยวข้อง (กรณีเจอมิจฉาชีพ,คนถ่ายรูป,คนเดินขายของ)
  11. สัมภาษณ์ผู้รับบริการ เพื่อให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  12. ให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน คณะ/สถาบัน / VIP
  13. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และทดลองงาน (เฉพาะผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

  ๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  ๓. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  ๔. เงินรางวัลประจำปี
  ๕. ทุนการศึกษาบุตร
  ๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  ๗. เครื่องแต่งกายทุกปี
  ๘. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  ๙. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี)
  ๑o. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :