รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การศึกษาของคนหูหนวก)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
  2. ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง        ในสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ หรือภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย
  3. เพศหญิง หรือชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
  4. หากมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
  2. งานมอบหมายอื่นๆ  และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก และตามตัวชี้วัด PA ของแผนยุทธศาสตร์ ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สอบข้อเขียน            
  3. สอบปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) สำหรับนักศึกษาหูหนวกระดับปริญญาตรี ในหัวข้อที่ผู้สมัครมีความเชี่ยวชาญ ระยะเวลา 30 นาที
  4. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก 32,450 บาท
  2. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๑๒๓๒
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :