รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและตัดสินใจในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices, Microsoft Excel Google Drive ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการใช้ Internet เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารทาง E-mail ได้
  6. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและมีความโอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านธุรการภายในภาควิชาฯ

        - ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ

        - จัดเก็บและทำลายเอกสาร

        - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

        - จัดทำเอกสารเบิก – จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

        - เบิก - จ่าย วัสดุ - ครุภัณฑ์ ของภาควิชา และโครงการ EQAs

  2. ปฏิบัติงานด้านธุรการของโครงการ EQAs โดยการตั้งงบเบิก - จ่าย ประจำปี

  3. ติดต่อประสานงานระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

  4. ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี – โท - เอก ในภาควิชาฯ

  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - เงินเดือน 15,000 บาท

  - ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :