รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  3 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ หญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

  ๓. กรณีผ่านการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตา รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี

  ๕. สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้

  ๖. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

  ๗. หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๘. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ

  ๙. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
  วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  .ด้านการปฏิบัติการ

  ๑.๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

  ๑.๒ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางการพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

  ๑.๓ ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑.๔ บันทึก รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย สุขสบาย และมีแระสิทธิภาพ

  ๑.๕ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพนักศึกษษและผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและผู้รับบริการ

   

  ๒. ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

   

  ๓. ด้านการประสานงาน

  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :