รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  7 พฤศจิกายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

  2. เพศชายเท่านั้น (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  3. อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี

  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  5. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

  6. สุภาพ ใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ มีสุขอนามัยที่ดี

  7. สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้น และบำรุงรักษารถยนต์ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ บริการรับ-ส่ง

               - บุคลากรวิทยาลัยฯ

               - อาจารย์พิเศษ

               - ผู้มาเยี่ยมเยีอน

               - ผู้มาศึกษาดูงาน

    2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ รถจักรยานยนต์

    3. ปฏิบัติงานดูแลการทำงานของรถยนต์ในเบื้องต้น

    4. ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่ง เอกสารราชการไปยังส่วนงานต่างๆ

    5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติขับรถยนต์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414296 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ