รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
  2. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  5. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
   วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การรับ – ส่งเอกสารพร้อมทั้งการบันทึกจัดเก็บเอกสาร ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐาน
  2. การร่างโต้ตอบหนังสือเรื่องทั่วไป
  3. ดูแลระบบฐานข้อมูล
  4. ดูแลแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่, แบบสัญญาเช่า
  5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. จัดทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานอธิการบดีรวมถึงส่วนงานต่าง ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจระวังชี้แนวเขตที่ดินตามแต่ละกรณีของส่วนงาน, หนังสือแจ้งบัญชีพื้นที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับเทศบาลตามแต่ละกรณีของส่วนงาน หรือหนังสือแจ้งข้อมูลส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  7. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาใบสมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติ

  ๒. สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๓. การสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6095-96 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :