รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/การจัดการ/บริหาร/วิศวกร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
  • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากหากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการอ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
  • วางแผน บริหารจัดการ กำกับดูแลบุคลากรและงบประมาณภายในศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  • สนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด เพื่อการลงทุนและธุรกิจด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
  • ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกิจกรรมศูนย์ฯ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
  • สนับสนุนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาให้ออกสู่การใช้ประโยชน์
  • สนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา,มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •  สอบสัมภาษณ์
  •  สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440  บาท 
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :