รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (คุณวุฒิปริญญาตรี - โท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease) ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลโครงการวิวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. รับเฉพาะเพศหญิง 
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษาในการประสานงาน
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลโครงการวิวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ศึกษาโครงการวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

  2. ช่วยแพทย์คัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามชนิดงานวิจัยเพื่อเข้าโครงการวิจัย

  3. ควบคุมระบบนัดหมายผู้ป่วยตามกำหนดเวลาของงานวิจัย

  4. เจาะเลือด / ส่งสิ่งตรวจไปห้องปฏิบัติการ / ให้การดูแลรักษาตามตารางงานวิจัย

  5. เตรียมเอกสารประกอบการตรวจเฉพาะงานวิจัยแต่ละเรื่องสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งลงผลการตรวจให้สมบูรณ์ ก่อนการตรวจครั้งต่อไป

  6. ติดต่อนัดหมายการตรวจอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยงานวิจัย

  7. ทำการทดสอบตามคำสั่งแพทย์ตามชนิดของโครงการวิจัย

  8. ซักประวัติผู้ป่วย / สอบถามผู้ป่วยตามแบบสอบถามงานวิจัย ที่จัดทำขึ้นเฉพาะ

  9. จัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  10. ประสานงานกับงานเวชระเบียน เพื่อยืมเวชระเบียนมาบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการ, ทีมผู้ให้ทุนมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกไว้, ร้องขอและจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

  11. ประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อขอรับรอง และรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และความก้าวหน้าของโครงการ

  12. ดูแลบัญชีการเงินของโครงการประสานงานกับผู้ให้ทุน และสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัยเพื่อรับทุน และรายงานการใช่จ่ายต่อสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัยทุกงวดทุน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิ ป.ตรี 20,090 บาท คุณวุฒิ ป.โท 23,440 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :