รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ๑ ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกด้านภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติที่ต้องการ

      ๑. ชาย/หญิง มีอายุ ตั้งแต่ ๓๐-๕๐ ปีบริบูรณ์

      ๒. มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ๑ ปี

      ๓. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ๑. สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นของคณะศิลปศาสตร์และรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

     ๒. ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ

     ๓. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

     ๔. ผลิตสื่อการสอน ออกข้อสอบ

     ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์มอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก :  สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :   ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :