รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 มกราคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือเทียบเท่าจากภายในหรือต่างประเทศในสาขาที่สัมพันธ์กับการพัฒนามนุษย์
   เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากสำเร็จระดับปริญญาโทด้านจิตตปัญญาศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความสนใจและฝึกฝนพัฒนาจิต (ภาวนา) อย่างสม่ำเสมอ
  4. มีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) อย่างน้อย 1 เรื่อง
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ หรือการวิจัยที่มีกระบวนการใคร่ครวญภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2251 ประกอบกับกฎก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  7. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติการสอนในกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา
  2. ดำเนินงานวิจัยและงานการฝึกอบรมของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  3. มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านบริหารและบริการวิชาการของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

  ***เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

  1. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

  2. รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

  3. สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในวันกำหนดปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ภายในวันกำหนดปิดรับสมัคร มายื่นแทน

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

  5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ

  6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีถ้ามีประสบการณ์)  จำนวน ๑ ฉบับ

  ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนา เอกสาร และหลักฐาน ที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก 32,450.- บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

 • หมายเหตุ :
  ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ศูนย์จิตตปัญญาwww.ce.mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5022-3 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :