รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (ศูนย์ภารตะศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มกราคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 8 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  คุณสมบัติทั่วไป:

  1. ไม่จำกัดอายุ
  2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี 3)
  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications):

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขามานุษยวิทยา สังคมวิทยา วัฒนธรรมศึกษา เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเมือง, รัฐศาสตร์, Indian Studies, Global Studies, Policy and Development Studies หรือสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเดีย หรืออินเดีย-อาเซียน
  2. มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือฐานข้อมูลวารสารสากลตามประกาศที่ ก.พ.อ. ให้การรับรอง จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้น
  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี-ดีมาก โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับวิชาการได้ โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  •  IELTS (Academic Module)         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า          6           คะแนน
  • TOEFL IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า        79           คะแนน
  • TOEFL- ITP                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า        550          คะแนน
  • TOEFL- CBT                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า        213          คะแนน
  • MU GRAD TEST                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         80           คะแนน
  • MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         90           คะแนน

  ทั้งนี้หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือเป็นภาษาราชการ อาจใช้หลักฐานอื่นในระดับที่เท่ากันกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยผลการสอบตามเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. หากมีประสบการณ์การทำวิจัยหรือได้ทุนวิจัยระดับชาติ หรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีความรู้ หรือทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Qualifications

  General qualifications

  1. Applicant’s age is not specified.
  2. A Thai male applicant must have completed their statutory military service obligation, or be exempt.
  3. Applicant must have never been sentenced to imprisonment for a crime.

  Specific qualifications

  1. Applicant must hold a doctoral degree in anthropology, sociology, cultural studies, economics, political economy, political science, Indian studies, global studies, policy and development studies or other social sciences field related to the topics of India or India-ASEAN.

  2. Applicant must have published at least one research paper or academic article published in an international journal listed in SCOPUS or other international journal database recognized by the Civil Service Commission.

  3. Applicant must have good competence in English that can be evidenced in any of the following tests:

  - IELTS (Academic module): 6.0 or higher

  - TOEFL IBT (Internet based): 79 or higher

  - TOEFL ITP: 550 or higher

  - TOEFL CBT: 213 or higher

  - MU GRAD TEST : 80 higher

  - MU GRAD PLUS : 90 higher

              Please note that the results declared must not be over 2 years old as of the application closure date. If proof of English language proficiency is not declared, the university will not consider the submitted application.

    Remark: If applicant has completed their doctoral studies or higher with proof of English language proficiency submitted when enrolling to the degree program, the same proof can be used for this application. If applicant has completed their doctoral studies in English in a country where English is an official language, declaring English language proficiency can be exempted.

  4. An applicant who has experience in conducting research or participatory research will be given special consideration.

  5. Applicant should have skills in information technology.

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในส่วนของศูนย์ภารตะศึกษา และงานอื่นของสถาบันฯ นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในรูปแบบบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และอื่นๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการรับทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องต่อพันธกิจของศูนย์ และสถาบันฯ และตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. บริหารจัดการโครงการวิจัยทั้งเดี่ยว และชุดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
  3. ผลิตบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสม่ำเสมอ
  4. บริการวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย และวิชาการในรูปแบบต่างๆ สู่สังคม และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทั้งในระหว่างการวิจัยและเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   

  Work description

  Duties in brief: Conduct research in consistent with the goals or missions of the Research institute for languages and cultures of Asia and Center of Bharat Studies and presents researches and academic work in forms of internationally published articles and other related tasks and assigned duties.

   

   

   

  Job Descriptions

  1. Write project proposals for research funding and research services both domestically and internationally that is in line with the mission of the center and the institute and responds to the research strategy of Mahidol University

  2. Manage individual research projects and team projects efficiently and transparently

  3. Produce research articles and academic work in forms of internationally published articles regularly.

  4. Arrange academic services and publish research results in many forms to the public and further develop the research individually or as assigned.

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก:

  1. พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และจดหมายแสดงความตั้งใจในการสมัครงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ (Letter of statement/ Statement of purpose)
  2. การสอบข้อเขียน
  3. การสอบสัมภาษณ์

   

  Selection criteria

  1. Eligible applicants will be considered for the preliminary selection based on their application form, personal documents, work history and letter of intent in Thai and English (no more than 1000 words)

  2. Written exam

  3. Interview

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก 41,000 บาท 

                            (หากมีประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยสามารถบวกเพิ่มค่าประสบการณ์ได้)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  • กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน            
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ
  • โครงการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยส่วนงานจัดเพิ่มเติม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

  Salary rate: The rate for a doctoral degree holder is 41,000 baht. Applicant’s prior academic experience directly related to the position may enable top-up to the base salary.

  Other:  Social security fund and health services for Mahidol University’s employees.

  Applicants who complete out the application form e-Recruitment Online must verify all of the attached documents (certified true copy) as a PDF and must be certified and correct. Applications lacking supporting documents will not be considered.

   

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14 ต่อ 3207
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ